Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en activiteiten van Karakter schmink en grime en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk  of per e-mail anders is overeengekomen.

Totstandkoming of wijziging opdracht
Alle offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending. De opdracht komt tot stand na bevestiging per e-mail door Karakter schmink en grime of door feitelijk uitvoering van de opdracht.

Uitvoering opdracht
Karakter schmink en grime voert haar opdrachten naar de best mogelijke kwaliteit uit. De in de opdrachtbevestiging opgenomen diensten worden volgens de afspraken hierin uitgevoerd.

Prijzen
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. Opdrachttarieven zijn inclusief de te gebruiken materialen, tenzij anders omschreven in de offerte/bevestiging. Reis- en parkeerkosten worden apart berekend op basis van €0,30 per kilometer en het geldende parkeertarief. De afstand wordt aan de hand van Google Maps bepaald vanaf het adres van Karakter schmink en grime naar de werklocatie en terug.

Betaling
Na afloop van de opdracht ontvangt de opdrachtgever de factuur per e-mail. Deze dient bij voorkeur per ommegaande, maar uiterlijk binnen 14 dagen na verzending, te zijn voldaan op rekeningnummer NL26 INGB 0795 7486 55 t.n.v. S.M. Menheer. Vermeld hierbij het factuurnummer. Het is voor particulieren ook mogelijk contant te betalen (voor aanvang van de opdracht), wanneer dit per e-mail vooraf wordt aangegeven.

Wanneer het factuurbedrag bij het verstrijken van de betalingstermijn niet of niet volledig is betaald, wordt per e-mail een herinnering verstuurd. Wanneer deze niet leidt tot spoedige betaling zal een tweede herinnering en vervolgens de aanmaning volgen. Als na het verstrijken van een bij aanmaning gestelde betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de verschuldigde totaalsom inclusief BTW. Een incassobureau wordt ingeschakeld en alle extra incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bij opdrachten van grote omvang en waarbij vooraf speciale inkopen gedaan dienen te worden, kan een aanbetaling gevraagd worden. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever per e-mail  melding en een factuur. De aanbetaling dient 14 dagen na verzending van de factuur te zijn voldaan. Wordt er niet voldaan aan deze verplichting, zal de opdracht automatisch geannuleerd worden.

Wijzigen
Wijzigingen op een bevestigde opdracht dienen per direct aan Karakter schmink en grime te worden doorgegeven. Wijzigingen van het aantal personen, uren of gewenste materialen kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht per e-mail doorgegeven worden. Er volgt een aangepaste offerte welke na akkoord van de opdrachtgever omgezet wordt in een nieuwe bevestiging. Wijziging van de datum kan tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos, mits de nieuw gewenste datum nog beschikbaar is.

Iedere wijziging die binnen 14 dagen voor aanvang van de opdracht gemeld wordt,  zal in overleg en bij mogelijkheid worden toegepast. Extra diensten (uren, materialen, personen) worden aan de opdracht toegevoegd. Naar beneden bijstellen van de opdracht is binnen 14 dagen voor aanvang van de opdracht niet mogelijk. De opdrachtgever is Karakter schmink en grime minstens het bevestigde bedrag verschuldigd.

Annuleren
Opdrachten kunnen tot 14 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd, tenzij anders aangegeven op de opdrachtbevestiging. Aanbetalingen voor opdrachten waarvoor speciale inkopen overeengekomen zijn, worden niet terugbetaald.

Bij annulering tussen 14 dagen en 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt 25% van de totaalsom op de opdrachtbevestiging in rekening gebracht. Bij annulering na 48 uur voor aanvang van de opdracht, dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Overmacht
Karakter schmink en grime behoudt zich het recht voor een opdracht zonder kosten te annuleren in geval van overmacht, hieronder wordt o.a. verstaan ziekte, verschijnselen van het Coronavirus of ernstige familieomstandigheden. De opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. In een dergelijke situatie van overmacht zal Karakter schmink en grime haar uiterste beste doen om voor vervanging te zorgen, maar kan dit niet garanderen.

Coronamaatregelen
Karakter schmink en grime werkt volgens de actuele richtlijnen voor contactberoepen van het RIVM. Opdrachtgever dient te zorgen voor een goed geventileerde ruimte waar 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden. Tussen de klanten moet tijd gepland zijn om materialen, instrumenten etc. te kunnen reinigen.

Karakter schmink en grime behoudt zich het recht voor een opdracht zonder kosten te annuleren in geval van gezondheidsklachten van de grimeur passende bij het Coronavirus (zoals neusverkoudheid, keelpijn etc.). De opdracht mag dan niet uitgevoerd worden en de voorwaarden van Overmacht zijn dan van toepassing.

Ook als bij een gezondheidscheck voorafgaand aan het schminken/grimeren blijkt dat een klant gezondheidsklachten heeft, wordt de opdracht bij deze persoon niet uitgevoerd. Karakter schmink en grime is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het veroorzaken of overbrengen van ziektes of infecties.

De coronamaatregelen vereisen extra aandacht voor hygiëne. Karakter schmink en grime berekent per opdracht per dag €15 exclusief BTW voor extra materialen zoals mondmaskers, handschoentjes, reinigingsmaterialen voor handen en penselen, alcoholreiniging, wegwerp penselen en sponsjes etc.

Schminkmaterialen
Karakter schmink en grime werkt met professionele, huidvriendelijke schminkmaterialen van erkende merken. Allergieën of overgevoeligheid voor bepaalde materialen dienen vooraf te worden gemeld. Karakter schmink en grime behoudt zich het recht voor om bij twijfel over een allergie of bij wonden in het gezicht, de persoon niet te schminken. Mocht onverhoopt een allergische reactie of letsel optreden, dan is Karakter schmink en grime hiervoor niet aansprakelijk.

Begeleiding
Bij kinderevenementen dienen kinderen voor, tijdens en na het schminken begeleid te worden door een volwassene. Deze houdt toezicht en begeleidt de kinderen waar nodig. De volwassen begeleider (ouder, verzorger, leraar etc.) blijft altijd verantwoordelijk voor de kinderen.

Werklocatie
Karakter schmink en grime kan, wanneer overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zorgdragen voor een tafeltje, hoge kruk en spiegel. Bij een buitenactiviteit dient de opdrachtgever te zorgen voor een extra binnenlocatie of overkapping van de buitenlocatie.

Werktijden
Karakter schmink en grime is 15 minuten voor aanvang van de afgesproken opdrachttijd aanwezig om materialen voor te bereiden en zal op de afgesproken tijd de opdracht beëindigen en eigen materialen opruimen. Een eventuele rij wordt tijdig afgesloten. Mocht ter plaatse blijken dat de diensten langer gewenst zijn, kan in overleg en tegen meeruren de opdracht verlengd worden.

Samenwerking
Het kan voor komen dat Karakter schmink en grime voor grotere opdrachten een beroep doet op de diensten van “schminkcollega’s” die niet in dienst zijn van Karakter schmink en grime. U wordt hiervan op de hoogte gesteld in de opdrachtbevestiging. Op de diensten van derden zijn zijn/haar eigen algemene voorwaarden van toepassing. Karakter schmink en grime is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden.

Reclame en promotie
Karakter schmink en grime kan zich tijdens opdrachten bekend maken door middel van promotiematerialen zoals flyers, een promotie klapbord, visitekaartjes en kleding met bedrijfslogo.

Fotografie
Tijdens opdrachten maakt Karakter schmink en grime foto’s van haar activiteiten voor gebruik op website en social media. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient dit voorafgaand aan de opdracht aangegeven te worden. Indien personen of ouders hier tijdens de activiteiten bezwaar tegen hebben, dienen ze dit aan te geven bij de fotograaf.